GUSTAV-HEINEMANN-SCHULE

Kooperative Gesamtschule in Hofgeismar

Powitanie

Powitanie

Drodzy Rodzice, drogie Uczennice i drodzy Uczniowie! Jako dyrektor naszej szkoły witam Państwa i Was bardzo serdecznie. Chciałbym w kilku zdaniach przedstawić naszą szkołę. Szkoła im. Gustava Heinemanna jest szkołą kooperatywną między 5. a 10. rokiem nauczania. Uczennice i uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową mogą uczęszczać od 5. klasy do tzw. Förderstufe lub klasy gimnazjalnej. Idea szkoły kooperatywnej, tzn. wszystkich poziomów kształcenia w ścisłej współpracy pod jednym dachem, jest realizowana w celu poprawienia szans rozwoju dla wszystkich uczniów. W Förderstufe (5./6. klasa) przygotowujemy nasze uczennice i naszych uczniów na kontynuowanie nauki w Real- lub tez Hauptschule. Od 2. semestru klasy 5. następuje podział w przedmiotach: język angielski i matematyka na kursy o dwóch poziomach nauczania (B i C). Po konsultacji z rodzicami i owocnym ukończeniu klasy 6. konferencja klasowa rozstrzyga o umieszczeniu uczennic i uczniów w Realschule lub w Hauptschule. Równolegle do Förderschule można odrazu od klasy 5. uczęszczać do klasy gimnazjalnej. W obu formach edukacyjnych kładziemy duzy nacisk, zarowno w przedmiotach glwónych jak i uzupelniającach, na wspołpracę w obrębie kolegium jak i scislą koordynację. Zróżnicowanie poziomów nauczania ma na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia i dopasowanie do odpowiedniego profilu. Nauka w Hauptschule kończy się z reguły po 3 latach. Uczniowie uczeszczający do Realschule opuszczają szkołę po 10. klasie. Uczniowie gimnazjum, którzy pomyślnie ukończli 9. klasę, mogą podjąć naukę w dowolnie wybranej przez siebie szkole (Oberstufengymnasium). Przedmioty nadobowiązkowe (liczne propozycje w zakresie wychowania fizycznego, muzyki i informatyki), jak też roznorodne zajecia dodatkowe są oferowane bez względu na profil. Łacina i język francuski są alternatywnie proponowane od klasy 6. W Realschule język francuski moze zostać wybrany jako przedmiot obowiązkowy od klasy 7.

Z życia szkoły

Dzięki licznym programom i projektom międzynarodowym otrzymaliśmy tytuł Szkoły Europejskiej. W skład programu i oferowanych zajęć wchodzą między innymi wymiany międzynarodowe, praktyki zagraniczne (Anglia i Francja), integracja uczniów pochodzenia obcego jak i aktywne uczestnictwo szkoły na miejscowej, regionalnej i międzynarodowej płaszczyźnie.

Nasze szkoły partnerskie znajdują się w Gdyni / Polska, w Maringues i Pont Aven / Francja, jak w Corringham / Anglia. Jako szkoła o profilu sportowym oferujemy uczennicom i uczniom obszerny program w tej dziedzinie ze szczególnym naciskiem na lekkoatletykę. Dowodem na to są liczne sukcesy reprezentacji szkolnej w zawodach „Młodzież trenuje do Olimpiady“ w Berlinie.

Nasza biblioteka szkolna współpracuje ściśle z biblioteką miejską w Hofgeismar i oferuje szeroką gamę lektur sięgających od literatury klasycznej, poprzez współczesną jak i dostęp do materiałów multimedialnych. Poza tym jest miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów w celach przygotownia referatów, projektów czy skorzystania z internetu. Szkolenia grona pedagogicznego, odczyty autorkie, liczne wystawy i dyskusje mają tu równiez swoje miejsce.

Nasze życie szkolne wzbogacają ponadto regularne występy klas muzycznych, zespołu rockowego, grupy teatralnej oraz chóru szkolnego. Te oferty kulturalne i muzyczne mają na celu rozwinięcie kreatywności i inicjatyw osobistych jak i pomaga w rozwinięciu uzdolnień uczniów. Przeżycia indywidualne i grupowe prowadza do harmonii w życiu społecznym, ale także do identyfikacji swojego „ja“ i do pozytywnej samorealizacji.

Dodatkowo w ramach zajec pozalekcyjnych proponowane są róne projekty i wystawy tematyczne:

Odczyty autorskie
Projekty europejskie
Koło pedagogiczne mające na celu rozwój szkoły
Spotkania i narady rodziców z uczniami i nauczycielami
Odwiedzanie wystaw
Wyjazdy na spływy kajakowe na rzece Diemel
Obchodzenie świąt związanych ze współpracą ze szkołami partnerskimi
Odwiedzanie zakładów pracy
Wycieczki klasowe
Wyjazdy naukowe
Wystawy sztuki
Występy w czasie Tygodnia Europy
Dni informacji o zawodach
Wędrówki

W akademii szkoły im. Gustava Heinemanna uczennice i uczniowie moga rozwijać się odpowiednio do swoich zainteresowań i sił. Program akademii szkoły im. Gustava Heinemanna, który trwa pół roku stanowi ważny wkład w jakość nauki oraz poziom szkoły.

W czasie przerw przedpołudniowych można korzystać ze stołówki. Uczniowie mający zajęcia popołudniowe mogą ponadto korzystać z obiadów.

Myślę, że atmosfera w naszej szkole jest przyjazna uczniom i sprzyjająca rozwojowi młodego człowieka. Uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym i jego kształtowania. Również rodzice przyczyniają się aktywnie do pozytywnego rozwoju naszej szkoły. Bardzo się cieszę mogąc powitać nowe uczennice i nowych uczniów oraz ich rodziców. Życzę Wam w naszej szkole wiele sukcesów.
Z poważaniem wasz dyrektor

Schwab

Gelesen 12094 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 13 November 2013 15:24